Sorry, this entry is only available in Bulgarian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

SoftOne-EU

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
                            

  оперативна програма
ИНОВАЦИИ

И
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ

      

Проект  BG16RFOP002-2.002-0579-C01,

финансиран от Оперативна програма „Иновации и
конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския
съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Този софтуер – SoftOne  е създаден и внедрен с
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации
и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално
развитие. Цялата отговорност за съдържанието на
документа се носи от Конвой-Уорлд АД и при никакви
обстоятелства не може да се приема, че този документ
отразява официалното становище на Европейския съюз и
Управляващия орган.”

www.eufunds.bg