Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

SoftOne-EU

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
                            

  оперативна програма
ИНОВАЦИИ

И
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ

      

Проект  BG16RFOP002-2.002-0579-C01,

финансиран от Оперативна програма „Иновации и
конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския
съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Този софтуер – SoftOne  е създаден и внедрен с
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации
и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално
развитие. Цялата отговорност за съдържанието на
документа се носи от Конвой-Уорлд АД и при никакви
обстоятелства не може да се приема, че този документ
отразява официалното становище на Европейския съюз и
Управляващия орган.”

www.eufunds.bg