ISO 9001/ISO 14001
30/07/18
Проект № BG16RFOP002-2.002- 0579 -C01
19/10/18

Номер на договор за безвъзмездна финансова помощ: № BG16RFOP002-2.002-0579-C01

 

Номер на договора с изпълнител: № BG16RFOP002-2.002-0579-C01/SU-01

 

Проект  BG16RFOP002-2.002-0579-C01, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. “Този софтуер е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Конвой-Уорлд АД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”


–––––– www.eufunds.bg –––––––––

 

Линк за изтегляне