Проект № BG16RFOP002-2.002- 0579 -C01
19/10/18
ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-6.002
25/08/23

„КОНВОЙ – УОРЛД“ АД стартира изпълнението на проект “Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност

 

ПРОЕКТЪТ СЕ ИЗПЪЛНЯВА ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ” 2014-2020, ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“ ОТ ПРЕДПРИЯТИЕТО БЕНЕФИЦИЕНТ „КОНВОЙ – УОРЛД“ АД

От 21.09.2022 г. „КОНВОЙ – УОРЛД“ АД започна изпълнението на проект „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“ по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-6.002-0131-С01 по процедура BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“.

Проектът ще се осъществи в с. Кътина, обл. София с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие по линия на REACT-EU чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 .

Планираната продължителност е 10 месеца, а стойността на целия проект е в размер 271 182,00 лв., от които 135 591,00 лв. европейско и 0.00 лв. национално съфинансиране.

Целта на проекта е предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за възстановяване от икономическите последици от разпространението на пандемията COVID-19 чрез подобряване на енергийната им ефективност.