25/08/23

ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-6.002

„КОНВОЙ – УОРЛД“ АД стартира изпълнението на проект “Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност”   ПРОЕКТЪТ СЕ ИЗПЪЛНЯВА ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ” […]
28/09/22

ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-6.002

„КОНВОЙ – УОРЛД“ АД стартира изпълнението на проект “Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност”   ПРОЕКТЪТ СЕ ИЗПЪЛНЯВА ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ” […]
19/10/18

Проект № BG16RFOP002-2.002- 0579 -C01

Конвой-Уорлд АД сключи ДБФП № BG16RFOP002-2.002- 0579 -C01 Развитие на управленския капацитет и растеж на Конвой-Уорлд АД Обща цел на проектното предложение е: Развитие на управленския […]
17/10/18

Проект BG16RFOP002-2.002-0579-C01

Номер на договор за безвъзмездна финансова помощ: № BG16RFOP002-2.002-0579-C01   Номер на договора с изпълнител: № BG16RFOP002-2.002-0579-C01/SU-01   Проект  BG16RFOP002-2.002-0579-C01, финансиран от Оперативна програма „Иновации и […]
30/07/18

ISO 9001/ISO 14001

ЕТИЧЕН КОДЕКС(КОДЕКС НА ЕВРОПЕЙСКАТА ИНИЦИАТИВА ЗА ПРОЗРАЧНОСТ) ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО ПОЛИТИКА ПО УПРАВЛЕНИЕ
30/01/18

(English) Тръжна процедура – Документация за провеждане на процедура за избор на изпълнители

„Документация за провеждане на процедура за избор на изпълнители – „Избор с публична покана“ по реда на ЗУСЕСИФ на бенефициент по ДБФП № BG16RFOP002-2.002-0579-C01, Конвой-Уорлд АД […]