Конвой-Уорлд АД сключи ДБФП № BG16RFOP002-2.002- 0579 -C01

Leading Manufacturer
26/04/17
Линк за изтегляне на документи за участие в тръжна процедура
28/11/17

Конвой-Уорлд АД сключи ДБФП № BG16RFOP002-2.002- 0579 -C01 Развитие на управленския капацитет и растеж на Конвой-Уорлд АД Обща цел на проектното предложение е: Развитие на управленския капацитет на Конвой-Уорлд АД за по-успешно присъствие на външните пазари и постигане на устойчивост на развитието. Специфични цели: – подобряване на управленските и организационни процеси в Конвой-Уорлд АД чрез въвеждане на ИКТ базирана система за планиране и управление на ресурсите /ERP система/. – подобряване на процесите по управление на въздействието върху околната среда чрез въвеждане и сертифициране на Система за управление на околната среда /СУОС/, съгласно стандарта ISO 14001. Целите на проекта кореспондират с целите на процедурата за развитие на управленския капацитет и растеж на МСП чрез подкрепа за специализирани услуги и насърчаване използването на ИКТ и услуги. Внедряването на ИКТ базиран софтуер за управление на фирмените ресурси и въвеждането на СУОС съгласно стандарта ISO 14001 ще подобри управлението и организацията на ресурсите, производствената дейност и основните бизнес процеси, като по този начин увеличи конкурентоспособността и експортния потенциал на Конвой-Уорлд. По този начин проектът ще спомогне за постигане целите на процедурата. С реализиране на планираните дейности, проектът ще допринесе за постигане на следните индикатори за резултат: – Обем на износа на стоки и услуги, реализиран от МСП; – Производителност на МСП; и следните индикатори за изпълнение: – Брой на предприятията, получаващи подкрепа; – Брой на предприятията, получаващи безвъзмездни средства; – Частни инвестиции, допълващи публичната подкрепа за предприятията (безвъзмездни средства). Проектът на Конвой-Уорлд АД се планира и реализира в съответствие със следните принципи на хоризонталните политики на ЕС, интегрирани в дейностите за изпълнение: 1. НАСЪРЧАВАНЕ НА РАВЕНСТВОТО между мъжете и жените и на недискриминацията. Принос на проекта: 1.1. Прилагането на ЗУСЕСИФ и ПМС №160/01.07.2016 г . при избора на изпълнители по проекта е една от дейностите, които спомагат за прилагането на този принцип. Разходването на средствата по проекта, включително при избора на изпълнители, ще се осъществява при спазване на следните принципи: – свободна и лоялна конкуренция – равнопоставеност и недопускане на дискриминация. – публичност и прозрачност; Техническите спецификации на активите, изискванията към кандидатите, както и всички останали условия на процедурите, ще бъдат формулирани в унисон с описаните принципи, за да се осигури свободна и лоялна конкуренция, равно третиране и недопускане на дискриминация към кандидатите/участниците. • По време на изпълнение на проекта и след завършването му ще бъдат гарантирани равнопоставеност и недискриминация за всички заинтересовани лица, участващи пряко или косвено в реализирането му – служители и работници, екип по проекта, изпълнители, партньори, контрагенти на дружеството. 2. УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ У стойчивото развитие обединява два основни стремежа на обществото: постигане на икономическо развитие, осигуряващо нарастващ жизнен стандарт; опазване и подобряване на околната среда и за в бъдеще. 2.1. Принос на проекта за опазване и подобряване на околната среда и за смекчаване на последиците от изменение на климата: 2.1.1 Дейност 1: въвеждането и сертифицирането на Система за управление на околната среда /СУОС/ ISO 14001 определя изискванията към системата за управление на околната среда, за да помогне на организациите да достигнат както икономическите си цели, така и целите, свързани с околната среда. Основен акцент на стандарта е идентифицирането и оценката на аспектите по отношение на околната среда, като по този начин Конвой – Уорлд ще намали негативните въздействия от дейността си, свързани с околната среда и климата. 2.1.2 Дейност 2: внедряване на ERP: ERP системата за пръв път ще осигури софтуерно обезпечаване и контрол на процеса по управление на отпадъците и околната среда чрез модул за управление на отпадъците, с което ще се внедрят механизми за минимизиране въздействието от дейността върху климата и ще се подобрят резултатите за опазване на околната среда. Увеличената безжичната комуникация и обмен на информация, осигуряване на отдалечен достъп до информация, както и електронното съхранение на данни, ще доведе до намаляване използването на природни ресурси:­ хартия/дървесина/, мастила. 2.2. Принос за повишаване на ресурната ефективност. Основен аспект на устойчивото развитие е ресурсната ефективност – използване на ограничените ресурси на планетата по устойчив начин, като същевременно се свежда до минимум въздействието върху околната среда и се дава възможност за икономически растеж чрез относително премахване на зависимостта от използването на материали. 2.2.1 Внедряването на ERP система от ново поколение е пряко свързано с прилагане на концепцията за устойчиво развитие. ERP системата интегрира всички видове дейности на предприятието, процесът на планиране на ресурсите е междуфункционален, като отделните бизнес процеси са тясносвързани помежду си. ERP системата създава условия за обхващане на тези взаимовръзки в процеса на планиране и за дефинирането на посоката и начина за управление и контрол на ресурсната ефективност в съответствие с изискването за устойчиво развитие. В този смисъл ERP не е просто средство за решаване на текущи проблеми, а основа за дългосрочно и устойчиво развитие на бизнеса. В контекста на концепцията за устойчиво развитие това означава, предприятието като икономическа единица чрез своята дейност да създава условия за повишаване благосъстоянието на своите клиенти (задоволявайки потребностите им), както и да отговори на очакванията на заинтересованите от неговия бизнес страни, без да лишава бъдещите поколения от възможността да удовлетворят своите нужди и интереси. Осигурявайки информация за определянето и отчитане на икономическите, екологичните и социални въздействия от дейността на Конвой-Уорлд, Системата за управление на ресурсите допринася за прилагане на концепцията за устойчиво развитие. 2.2.2. Предпоставки за повишаване на ресурсната ефективност при внедрена Система за управление на околната среда: • Създадени механизми за ефикасен контрол на потреблението на ресурсите, което води и до намаляване на разходите; Обща стойност на проекта е 369 550.00 лв., от които 219 882.25 лв. европейско и 38 802.75 лв. национално съфинансиране.!