Линк за изтегляне на документи за участие в тръжна процедура
28/11/17
ISO 9001/ISO 14001
30/07/18

“Документация за провеждане на процедура за избор на изпълнители – “Избор с публична покана” по реда на ЗУСЕСИФ на бенефициент по ДБФП № BG16RFOP002-2.002-0579-C01, Конвой-Уорлд АД с предмет:„ Закупуване и внедряване на Интегрирана система за планиране и управление на фирмените ресурси /ERP/

Срок за подаване на оферти до 06.02.2018.”

 

Линк за изтегляне