ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-6.002
28/09/22

КОНВОЙ – УОРЛД АД стартира изпълнението на проект “ Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия

 

Проектът се изпълнява по Национален План за Възстановяване и Устойчивост, Приоритетна ос Интелигентна индустрия, процедура: BG-RRP-3.005 “ Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия“  от крайния получател КОНВОЙ – УОРЛД АД

От 24.07.2023 г. КОНВОЙ – УОРЛД АД започна изпълнението на проект „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия“ по Договор за финансиране № BG-RRP-3.005-5321-C01 по процедура: BG-RRP-3.005 „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия“

Проектът ще се осъществи в с. Кътина  с финансовата подкрепа на ЕС по линия на Next Generation-EU чрез Национален план за възстановяване и устойчивост.

Планираната продължителност е 12 месеца, а стойността на целия проект е в размер 20 000,00 лв., от които 20 000,00 лв. безвъзмездно финансиране.

Целта на проекта е да допринесе за ускоряване на прехода към цифровизация на икономиката чрез предоставяне на безвъзмездни средства за внедряване на информационни и комуникационни технологии и решения, осигуряващи повишаване нивото на дигитализация на малките и средните предприятия (МСП).

ЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ” 2014-2020, ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“ ОТ ПРЕДПРИЯТИЕТО БЕНЕФИЦИЕНТ „КОНВОЙ – УОРЛД“ АД

От 21.09.2022 г. „КОНВОЙ – УОРЛД“ АД започна изпълнението на проект „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“ по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-6.002-0131-С01 по процедура BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“.

Проектът ще се осъществи в с. Кътина, обл. София с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие по линия на REACT-EU чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 .

Планираната продължителност е 10 месеца, а стойността на целия проект е в размер 271 182,00 лв., от които 135 591,00 лв. европейско и 0.00 лв. национално съфинансиране.

Целта на проекта е предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за възстановяване от икономическите последици от разпространението на пандемията COVID-19 чрез подобряване на енергийната им ефективност.